ویژگی ها


ویژگی ها واحد مقدار حداکثر
خلوص هر واحد 98 - 98.5
چگالی gr/cm3 1.84
آهن P.P.M 0.005
کلر آزاد P.P.M 0.001
آرسنیک P.P.M 0.0000002